وبینار گروه فوق تخصصی شبکیه انجمن چشم پزشکی ایران

زبان برگزاری فارسی

موضوع: Vitreoretinal Interface Disorders  

ارائه: اعضای گروه رتین دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گرداننده: دکتر محمدحسین آهور

جمعه ۴ مهر ساعت  ۹ تا ۱۱ صبح