بیست و هفتمین سمینار سالیانه فارابی

 برگزاری: ۲۲ – ۲۳ و ۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.fham.org