یازدهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

Start Date: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ – ۲/۲۴/۲۰۲۲

End Date: ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ – ۲/۲۵/۲۰۲۲

Web Site: http://11.iravo.org