یازدهمین سمینار جراحی‌های نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر (مجازی)

 برگزاری: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ – ساعت: ۲۰:۳۰ – ۲۳

Webinar Archive: https://zoom.us/rec/play/z8I8pagVfkNT-rdbenJTZrFgm1-UjtwBjCffMurgCbQVIGQdD4fja3mpBpVoMb4Bb5llfR092WnmZAXi.W2jJhlHERdz9kXn7

دارای ۳ امتیاز بازآموزی

چشم پزشکان محترم در صورت نیاز به دریافت امتیاز می بایست از طریق سایت آموزش مداوم در برنامه ثبت نام نمایند ircme.ir

کسب امتیاز تنها در صورت شرکت و قبولی در آزمون نهایی از طریق سامانه امتحان آموزش مداوم صورت پذیر است cmequiz.ir