چهاردهمین جشنواره چشم پزشکی شمس

پایان وقت شرکت در جشنواره: ۳۰ آذر ۱۴۰۰

برگزاری: ۵ اسفند ۱۴۰۰