چهاردهمین بازآموزی تروما – اورژانس در چشم با امتیاز بازآموزی برگزار می شود (بیمارستان فارابی)

۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰

لینک وبینار:

Zoom:  https://zoom.us/j/93202164010?pwd=bFpxQWU3UjNTd0I5c2lJNUtZWGE2UT09 / Meeting ID: 932 0216 4010 / Passcode: farabi 

برای ثبت نام به سامانه جامع آموزش مداوم کشور به نشانی: http://ircme.ir مراجعه کنید (شناسه وبینار: ۱۶۰۳۰۴) 

جهت کسب امتیاز بازآموزی لطفا در آزمون نهایی شرکت نمایید:  http://cmequiz.ir