دوازدهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

 برگزاری: ۲۷ – ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

تهران – مرکز همایش‌های رازی

https://12.iravo.org