بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
۶ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶