بیماری های شبکیه بسیار گسترده و متنوع میباشند که از حوصله این بحث خارج است. بنابراین به بیماران عزیز توصیه میشود که با پزشک معالج خود تماس گرفته و اطلاعات لازم را از او دریافت نمایند.