بیست و پنجمین سمینار سالینه فارابی

۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸