بیست و هشتمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود
نکات کاربردی در چشم پزشکی
۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ – ویژه انترن‌ها و رزیدنت‌ها