بیست و نهمین کنگره سالیانه چشم پزشکی انجمن چشم پزشکی ایران

مشهد – ۲۸ آبان تا ۱ آذر ماه ۱۳۹۸