سمینار فارابی، گفتگو با دکتر احمد عامری، رییس بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی، از تاریخچه سمینار فارابی تا ماجرای ادغام سمینارهای چشم پزشکی