پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ از ساعت ۲۰ تا ۲۴ در سالن اصلی هتل المپیک برگزار می شود.