بازآموزی مدون درمانهای غیر جراحی و جراحی استرابیسم

۲۰مهرماه ۱۳۹۶، بیمارستان فارابی