اولین همایش بهاره چشم پزشکی
۲۲ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۶