معرفی یک روش برای تزریق بوتاکس در داخل عضلات چشم بدون استفاده از دستگاه مخصوص

سم بوتولیوم که از یـک نوع میکروب بنام بوتولینوم کلستریـدیوم که در حقیقت عامل فاسـد شـدن مواد غـذایی بخصوص کنسـروها هسـتند. مـاده ای است بسـیار کشـنده که یک گرم سم خالص می توانـد باعث مرگ هزاران نفر شود.در سال۱۹۷۰ که یکی از محققـان و اساتیـد چشم پزشـکی آمریکـا برای اولین بـار از نـوع بسـیار رقیـق شـده آن در درمـان فلج عضـلات چشم اسـتفاده کرد. این ماده بوسـیله یک دستگاه مخصوص که سوزن آن ۴۰ میلیمـتر، طول دارد و روی آن را لایه نـازکی از تفلون پوشانـده است داخل عضـله چشم تزریق می شود این سوزن بایـد حـدود ۲۷ میلیمتر داخل عضـله چشم فرو رفته در محل اتصال عصب به عضـله چشم تزریق شود. واضـح است که تزریق آن میتواند باعث عوارض زیاد نظیر پارگی کره چشم، خونریزی پشت کره چشم گردد. در سال ۱۳۷۵ اینجانب برای اولین بار بدون استفاده از دستگاه، با روشی بسیار ساده که تنها ۵ میلیمتر از سوزن وارد عضله چشم میشود، تزریق داخل عضله را انجام دادم و نتیجه آن در مجله انجمن چشم پزشکی جلد هفتم شماره ۴ در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است.

استفاده از بوتاکس در درمان انحراف چشم مادرزادی به طرف داخل

بعد از اسـتفاده از بوتاکس در درمان انحراف چشم ناشـی از فلج عضـلات چشـمی اسـتفاده از این سم در چشم پزشکی کاربرد بیشتری پیدا کرد. یکی از موارد استعمال بوتاکس (بوتولینوم توکسین) درمان انحراف چشمها به داخل در کودکان زیر یک سال است. این دارو پس از تزریق داخل عضـلات پر کار چشم ظرف مدت یک هفته عضلات را موقتا فلج می کند. اثر این تزریق ۶-۲ ماه در چشم باقی میمانـد. در این مدت عضـله ای که ضـعیف و کم کار بوده، تقویت میشود و تا مدتی که عضـله پرکار به تدریج قدرت عضلانی خود را مجددا بدست آورد، عضله ضعیف و کم کار فعالیت طبیعی خود را پیدا میکند و در نتیجه انحراف چشم اصـلاح می شود. شایان ذکر است که نتیجه این نوع درمان در کودکان زیر یک سال با درمان به روش جراحی برابری میکنـد. اسـتفاده از بوتاکس برای درمان انحراف چشـمها به داخل، در کودکان زیر یک سال برای اولیـن بـار در ایران، توسـط اینجـانب صـورت گرفـت ونـتیجه آن طی مقـاله ای در مجله انجمن چشم پزشـکی ایران به شماره  چاپ رسید